Friss, Finom, Flamand

Általános szerződési feltételek

I. SZERZŐDÉS HATÁLYA

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre, szerződésekre vonatkoznak, amelyek során a FLAMAND Pékáru Korlátolt Felelősségű Társaság (6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 56.) továbbiakban Szállító, a Megrendelők részére áruértékesítést végez. A jelen ÁSZF-ben nem szereplő kérdésekben, illetőleg amennyiben jelen ÁSZF-től részben eltérő feltételekkel kívánnak szerződni, felek jogosultak külön írásbeli megállapodást kötni. Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak továbbá minden, a FLAMAND Pékáru Kft-vel jövőben megkötött ügyletre is.

II. MEGRENDELÉS

A Szállító által forgalmazott termékek listáját és egységárát a kiadott árajánlat tartalmazza. A kiadott árajánlatban szereplő ár érvényességi idejét a szállító az árajánlatán tünteti fel. Az árajánlatban megadott árak nettó árak, amelyek tartalmazzák a csomagolási és szállítási költségeket.

Amennyiben a Szállító árajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az adásvétel során a megrendelés időpontjában érvényes, Szállító által kiadott árlista szerinti árakat kell alkalmazni.

A megrendelés szóbeli, vagy hiányos, téves, határidő után adott, pontatlan megadásáért a felelősség a Megrendelőt terheli. Megrendelő a megrendelését a kért teljesítési határidő előtt megfelelő idővel, a rendelés leadási határidőn belül köteles megadni. Amennyiben a megrendelés nem egyező a kiadott árajánlattal, abban az esetben a Szállítónak joga van mérlegelni a megrendelés befogadását.

Szállítói áruszállítás esetén Megrendelő köteles megfelelő fogadótér és tárolási hely, valamint a termék szakszerű átvételéhez szükséges felelős személy biztosítására. E feltételek be nem tartásáért Megrendelő anyagi felelősséggel tartozik, az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag Megrendelőt terhelik.

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Szállító minden egyes esetben a ténylegesen leszállított termékek ellenértékét számláz­za ki. Szállító – abban az esetben, amikor Megrendelő a termék ellenértékét nem a termék átvételekor készpénzben egyenlíti ki – az általa kiállított számlát vagy a termék átadásakor adja át, vagy postai küldemény formájában küldi meg Megrendelő részére. Szállító nem köteles a számláját ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést a Szállító e célból vezetett nyilvántartása igazolja. A kézbesítéssel a késedelem jogkövetkezményei beállnak. Szállító a Megrendelőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül, írásban fogad el, a jogvesztés terhe mellett.

Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy szállító a számlában foglalt összeget a Megrendelő által elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül. Szállító a vételárat az egyedi megállapodásban rögzítettek szerint és a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza.

A Megrendelő a vételárat a számlán szereplő határidőben köteles átutalni Szállító bankszámlájára. Amíg Szállító a Megrendelő külön kérésére nem igazolja vissza a befizetéseket, függetlenül a kiállított számlán megjelölt fizetési módtól, a visszaigazolatlan összegeket Szállító Megrendelő tartozásaként tartja nyilván. Ha a Megrendelő bármely számla fizetésével késedelembe esik – szállító ez irányú írásbeli értesítésének kézhezvételét követően – valamennyi számlája esedékessé válik.

Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani. Megrendelő a fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, továbbá köteles megtéríteni Szállító részére az igényérvényesítéssel kapcsolatban felmerülő adminisztrációs, ügyvédi és egyéb kapcsolódó költségeket is. Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy késedelmes teljesítése, illetőleg nem teljesítése esetén a Szállító képviseletében a DIREKTINFO KFT (8887 Bázakerettye, Fő utca 72. Cg. 20-09-067514) eljárjon. Megrendelő – amennyiben a Szállító ettől eltérően írásban másként nem rendelkezik – nem jogosult vitatni a DIREKTINFO Kft képviseleti jogosultságát. Ebből adódóan Megrendelő köteles a követeléskezelőtől érkező mindennemű nyilatkozatot és jogcselekményt a Szállító által tett nyilatkozatként elfogadni, azt érvényesnek és hatályosnak tekinteni, úgy, mintha az közvetlenül a Szállítótól származna.

A Megrendelő a Szállítási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy késedelmes fizetés esetén a számlához és annak megfizetéséhez kapcsolódó – követeléskezeléshez szükséges – személyes adatait (név, elérhetőség) a számla rendezése és a követelés kezelése céljából megbízási szerződés alapján a Direktinfo Kft. (8887 Bázakerettye, Fő utca 72., www.kintlevoseg.hu) részére továbbítsuk.

Ha a Megrendelőnek határidőn túli számlatartozása van, annak késedelmi kamatokkal együtt történő kiegyenlítéséig a Szállító jogosult a megrendelést a szerződésszegés jogkövetkezményei nélkül visszautasítani és a már befogadott megrendelések szerinti szállításokat felfüggeszteni. Amennyiben szállítói, vagy bármely egyéb információs forrásból Szállító tudomására jut, hogy a Megrendelő fizetőképessége, vagy fizetőkészsége megváltozott, bizonytalan, Szállító jogosult fizetési biztosítékot kérni.

A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga Szállítót illeti meg. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, haladéktalanul értesíti a Szállítót. Amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségeknek nem tesz eleget, úgy Szállító jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az ebből származó kárt Szállító jogosult érvényesíteni a Megrendelővel szemben. Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, a Megrendelő saját költségén köteles – a Szállító választása szerint – a tartozása kifizetésére közjegyzői okiratba foglalt kötelezettség vállalást tenni, vagy bankgarantált váltót kiállítani, továbbá Megrendelő különösen köteles Szállító kérésére Szállítóra engedményezni (Megrendelői készfizető kezességvállalás mellett) a ki nem fizetett termékekkel érintett azon követeléseit, melyek a ki nem fizetett termékek vonatkozásában illetnék meg a Megrendelőt, mellyel összefüggésben Megrendelő kijelenti, hogy jelenleg nincs ezt korlátozó vállalása, továbbá Megrendelő tudomásul veszi és vállalja, hogy a szerződés hatálya alatt ezzel ellentétes szerződést sem köt.

IV. TELJESÍTÉS

“Vis Major” és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás esetén Szállító jogosult a szállítási határidőket az eredeti szállítási határidők akár 100%-val részben megnövelni, vagy “Vis Major” és egyéb elháríthatatlan körülmény által okozott akadályoztatás tudomásra jutásától számított 5 napon belül a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül.

A szállítási határidő teljesítettnek tekinthető, ha és amennyiben a megrendelt árut a Megrendelő vagy annak megbízottja vagy érdekében eljáró más személy átvette.

Előszállítás, részszállítás, illetve részteljesítés megengedett. A Megrendelő a készre jelentést követően köteles a terméket átvenni. Megrendelő abban az esetben is köteles megfizetni a termék vételárát, ha annak átvételét megtagadná. Ebben az esetben Szállító nem köteles a termék további tárolására, visszaszállítására.

A Megrendelő a termék átvételét követően a lehető legrövidebb időn belül köteles a mennyiségi és a minőségi vizsgálatot elvégezni. Az észlelt mennyiségi illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet a Megrendelő, a Szállító képviselőjének, illetve a fuvarozónak is aláírásával hitelesítenie kell. A Szállító nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyek a termék átvételekor ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul Szállítónak. Ezen rendelkezés a külön jogszabály által előírt szavatossági időszakokra nem vonatkozik.

Szállító a megrendelés visszaigazolásában megadott időpontban köteles a terméket átadni.

V. KÁRVESZÉLY

Szállító felelősségvállalása, illetve kockázatviselése az áru leszállításáig és átadásáig terjed.

VI. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

Szállító a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani.

Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy Szállító jogosult a még meglévő áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére. Megrendelő jelen szerződés létrejöttével beleegyezését adja, hogy a Szállító a Megrendelő telephelyére, székhelyére, egyéb szállítási helyszínére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson. Amennyiben Megrendelő ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás indul, Megrendelő tűrni köteles, hogy Szállító a tulajdonjog fenntartással érintett termékeit visszaszármaztassa a fent rögzített módon.

Amennyiben Megrendelő kereskedelmi célból vásárolja meg Szállító termékét, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne érje.

A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért illetve az állagában bekövetkező bármely kárért a Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. Kereskedelmi célú vásárlás esetén a tulajdonjog fenntartással érintett termékeket a Megrendelő csak abban az esetben idegenítheti el illetve terhelheti meg, ha az elidegenítést illetve megterhelést követően haladéktalanul ki tudja fizetni azok ellenértékét.

VII. SZAVATOSSÁG

Szállító szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. Ha a Szállító a teljesítéshez fuvarozót, illetve szállítmányozót vesz igénybe annak tevékenységéért – a kirakodásig – úgy felel, mintha maga járt volna el. Amennyiben Szállító alkalmazottai (pl. a sofőr) a kirakodáskor Megrendelőnek segítséget nyújt, akkor azt minden egyes esetben Megrendelő kockázatára teszik, amiért az ebből eredő károkért Szállító felelősséget nem vállal. Megrendelő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár teljes kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik.

VIII. EGYÉB JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Amennyiben magasabb jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét. Valamely rendelkezés vagy egy részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés, valamint a rendelkezés többi részének érvényességét. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak Szállító írásos jóváhagyásával ruházhatók át. Megrendelő és Szállító köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. A felek közti szerződések csak írásban módosíthatóak. Megrendelő illetve Szállító köteles az egymás tevékenységéről szerzett információt üzleti titokként kezelni. A Megrendelő és a Szállító az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtéríteni. Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során történő bizonyítás. Megrendelő és Szállító köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Megrendelő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely az árjegyzékben szereplő termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja.

Fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a Megrendelő viseli. A fizetési határidő lejártát követően a Szállító jogosult a számlák ki nem egyenlítéséből eredő követelését közvetve vagy közvetlenül nyilvánosságra hozni, követelést eladásra felkínálni. Megrendelő lemond azon jogáról, miszerint a nyilvánosságra hozatal miatt „személyiségi jogainak” megsértése, jó hírnevének csorbítása stb. miatt bárkivel szemben igényt érvényesítsen, figyelemmel arra, hogy a nyilvánosságra hozatalhoz stb. hozzájárul.

Felek megállapodnak, jelen szerződéssel kapcsolatos értesítéseiket, nyilatkozataikat írásban, a kapcsolattartók részére címzett ajánlott levélben, telefaxon, vagy e-mail-ben küldhetik. Kijelentik, hogy a említett dokumentumok akkor is érvényesnek és joghatályosnak tekintik, ha azt a másik fél cégjegyzésre jogosult képviselője címére küldik meg. Saját hatáskörükön belül kapcsolattartónak minősülnek mindkét cég alkalmazottai, illetve az írásbeli megbízással rendelkező külső megbízottjaik.

Szállító jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Általános Szerződési Feltételek Szállító honlapján (www.flamand.hu) megtekinthetők. Szállító az esetleges változásokat is a honlapon teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni. Amennyiben Szállító külön értesítést küld a Megrendelőnek, akkor a közzététel időpontja Postai küldemény esetén, a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont, ajánlott küldemény esetében pedig a feladástól számított ötödik munkanap. Elektronikus megküldés esetén, mely értesítést az egyedi Szállítási Szerződésben megadott E-mail címre küld meg az elküldés időpontja a közzététel időpontja. A módosítások a közzététel időpontjától érvényesek és hatályosak. Megrendelő kifejezett kötelessége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése. Amennyiben felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni, Felek közös akarattal hatáskörtől függően a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.

Jelen ÁSZF 2014. július 01-én lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.

Érdekli a Franchise program? Vegye fel velünk a kapcsolatot!